privacy policy

เว็บ drkalaignar.org ให้คุณค่ากับความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะบอกถึงรายละเอียดทางเลือกของท่านและการดำเนินการของเราเกี่ยวกับข้อมูลที่ท่านให้กับเราไว้ ซึ่งการใช้บริการของเราอาจเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่าน ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและเราเก็บรวบรวมอย่างไร” ด้านล่างนี้ บนบริการของเรารวมถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ว่าดำเนินการอย่างไรและท่านจะสามารถควบคุมได้อย่างไร ดังนั้น ขอความกรุณาทุกท่านอ่านนโยบายในความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ด้วยความระมัดระวัง ละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติตามข้อกำหนดบนเว็บไซต์ของเราให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อกำหนดตกลง และเงื่อนไขทั้งหมด